Dokumenty wymagane w procesie kredytowym

Dokumenty niezbędne do analizy i decyzji kredytowej dla kredytu dla firm:

1. Działalność gospodarcza:
- wpis do ewidencji działalności gospodarczej
- regon, nip, dowód osobisty
- w przypadku związku małżeńskiego dowód osobisty małżonki lub rozdzielność majątkowa
- pit 36L + pit B wraz z potwierdzeniem złożenia do US za rok 2016
- książka przychodów i rozchodów narastająca za 2017
- zestawienie amortyzacji i tabela środków trwałych za rok 2016,2017

- opinia bankowa o obrotach i rachunku lub wyciąg z rachunku za ostatnie 12 miesięcy
- zaświadczenia o niezaleganiu z ZUS i US do uruchomienia

2. Spółki z o.o., Spółki akcyjne, Spółki komandytowe
- umowa spółki wraz ze wszystkimi zmianami uwzględnionymi w KRS
- odpis z KRS
- nip, regon
- dowody osobiste reprezentantów
- bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa do bilansu wraz z potwierdzeniem złożenia do US za rok 2016 oraz bilans wstępny za 2017 r
- CIT za 2016
- opinia bankowa o obrotach i rachunku lub wciągi za ostatnie 12 miesięcy
- zaświadczenia o niezaleganiu z ZUS i US do uruchomienia

3. Spółki jawne
- dodatkowe dokumenty oprócz ujętych w sp z.o.o to pit36l + pitb wspólników za rok 2016

4. Spółki cywilne
- dodatkowe dokumenty oprócz ujętych w działalności gospodarczej to umowa spółki cywilnej